Menu & Search

Kerk en Theologie 68/3 – Juli 2017

Dit nummer van Kerk & Theologie staat in het teken van de dogmaticus Jan Muis. Op 1 september 2017 neemt hij na 21 jaar hoogleraarschap afscheid van de Protestantse Theologische Universiteit. In 1996 trad hij in Utrecht aan als hoogleraar Dogmatiek en Bijbelse theologie. Bij de vorming van de PThU in 2007 werd de leerstoel Dogmatiek eerst in Utrecht, later in Amsterdam aan hem toevertrouwd. Voor zijn hoogleraarschap was hij gemeentepredikant in Oudenbosch (1977-1983), Warmond (1983-1991) en Den Haag (1991-1996). Zijn dissertatie Openbaring en Interpretatie: Het verstaan van de Heilige Schrift volgens K. Barth en K.H. Miskotte kwam in de pastorie te Warmond tot stand onder begeleiding van professor J.M. Hasselaar. Toen diens promotierecht verviel, nam professor H.W. de Knijff het over en promoveerde Jan Muis in 1989 aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

 

>> Bestel dit nummer >>

We schrijven over Jan Muis en doen dat met opzet niet in de verleden tijd, ook al neemt hij afscheid van de universiteit. Wie is Jan Muis voor de Protestantse

Theologische Universiteit? Na 21 veelbewogen jaren vormt hij ons theologisch geweten. Met zijn zorgvuldigheid, zijn eruditie, zijn wil om voor de academie, de kerk en de samenleving zinnig over God te spreken, tekent hij steeds weer een pad waarop sprakelozen opnieuw aangesproken worden.

Het intellectuele klimaat proevend, gaat hij niet klakkeloos mee met hippe tendensen, maar verwoordt hij wat wij met het oog op het leven moeten horen en waarop wij moeten antwoorden. Genereus zijn inzichten delend, levert hij aan de kerk gespreksstof over christologie en avondmaal en aan binnen- en buitenlandse universiteiten zijn doortimmerde betogen over de taal waarmee mensen tot God bidden, roepen, hummen, klagen, juichen. Een systematisch theoloog is Muis vooral, die studenten aanspreekt en belangstellend bevraagt. College bij hem volgen typeren zij als een feest waarvan je soms wat duizelig vertrekt. Alumni teren nog jaren op de meerstemmige partituren die Jan Muis hen heeft leren lezen. Ze mogen ze zelf uitvoeren en dat mag ánders gaan klinken, maar aan de precisie blijf je horen dat ze ‘een paar jaar Jan’ hebben gehad. Jan Muis is een collega en gesprekspartner aan wiens ontwerpen en analyses je altijd belang hecht. Jan Muis heeft het gezegd – dan vertoont het helderheid en samenhang, tekenen van lang overdenken, wegstrepen en doortasten. Nooit losgezongen van de bijbelse bronnen, nooit te ver verwijderd van de gelovige en zoekende vragers. Jan Muis schrijft theologie waar je tegenop kunt lopen, maar je kunt er nooit gemakkelijk omheen of aan voorbij. Ik denk dat de eenmalige themaredactie van Kerk en Theologie een meesterlijke manier gevonden heeft om een echte leraar en vriend van de theologie te eren.

 

Mechteld Jansen, rector Protestantse Theologische Universiteit

 

Inhoudsopgave:

 

Ten geleide

Meditatie

Edward van ’t Slot: Voorbij de biddeloosheid. Hoe de kerk meer is dan een vergadering van gelovigen

Gerrit Immink: Iets van God ondervinden. Over Gods presentie en onze menselijke ervaring

Rinse Reeling Brouwer: Wel ‘JHWH is de drie-ene God’, niet ‘de Naam is Jezus Christus’? Een gesprek met Jan Muis over de ene Naam

Gijsbert van den Brink: Gods goedheid in verband met de evolutie

Martine Oldhoff: Hedendaagse theosis- en participatietaal overwogen met Paulus

Jozef Wissink: De betekenis van het Onze Vader voor oecumene, geloofsgemeenschap en persoonlijk geloof

Kroniek door Klaas Bom, Kees van der Kooi en Willemien Otten

Boekbesprekingen

Andere bladen

 

>> Bestel dit nummer >>

 

Type your search keyword, and press enter to search