Menu & Search

Theologie en Biografie

Dit nummer van Kerk en Theologie verschijnt iets eerder dan u gewend bent.  De reden daarvoor is dat dit nummer gedeeltelijk in samenspraak met de Bond van Nederlandse Predikanten tot stand is gekomen. De predikantenbond houdt zijn jaarlijkse predikantendag begin april rond het thema ‘theologie en biografie’. Een aantal artikelen in dit nummer gaat dan ook over de samenhang tussen theologie en biografie. Dit nummer zal aan alle bezoekers van de predikantendag worden uitgereikt.

Het openingsartikel is van de hand van Eep Talstra. Hij brengt enige biografische aspecten van God in het Oude Testament voor het voetlicht, waaraan hij vervolgens een aantal consequenties verbindt voor ons spreken over God. Antoon Vos weerlegt in zijn artikel de stelling van Edward van  der Kaaij dat het beeld dat wij van Jezus hebben uit diens culturele context is voortgekomen en dat Jezus niet werkelijk zou hebben bestaan. Frits Broeyer stuitte een aantal jaren geleden bij toeval op een aantal preekboekjes van Hendrikus Berkhof en besloot toen een artikel over deze toen nog dorpsdominee in de oorlogsjaren te schrijven. Guus Labooy neemt een oud thema  uit de theologie op en bepleit dat we de verzoening door Christus eerder als  verdienste van Christus’ toewijding moeten interpreteren dan als een plaatsvervangend strafdragen. Hierna volgen nog twee artikelen over specialisaties binnen het predikantschap. Kees Bregman richt onze aandacht op de contextuele benadering binnen het pastoraat, en Tytsje Hibma op het onderscheiden van de geestelijke weg in iemands biografie. Dit alles wordt gecomplementeerd met de gebruikelijke rubrieken: meditatie, kroniek, boekbesprekingen en een overzicht van artikelen in andere theologische tijdschriften.

Tijdens de laatste redactievergadering hebben we afscheid genomen van Riemer Roukema als lid van de redactie. Als tijdschrift zijn we hem veel  dank verschuldigd vanwege zijn inbreng tijdens redactievergaderingen in de afgelopen jaren, en vanwege de vele recensies en artikelen die hij voor Kerk en Theologie heeft geschreven. Wij wensen hem alle goeds toe en hopen nog eens een artikel van zijn hand te mogen publiceren.

De redactie wenst u ten slotte veel genoegen bij het lezen van dit nummer.

Alco Meesters, eindredacteur.

 

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search