Menu & Search

Verlangen

Terwijl onze maatschappij steeds verder digitaliseert, verschijn Kerk en Theologie nog gewoon op papier. In de redactie is er over gesproken of Kerk en Theologie een digitaal tijdschrift zou moeten worden. Een groot voordeel daarvan is dat het fysiek geen ruimte inneemt. Een papieren tijdschrift heeft zijn eigen charme: je kunt het in je handen nemen, halverwege wegleggen om vervolgens later verder te lezen, en je kunt het bij je steken als je op pad gaat. Na rijp beraad heeft de redactie besloten om Kerk en Theologie vooralsnog op papier te laten verschijnen.

Het begint inmiddels een traditie te worden. In het eerste nummer van een nieuwe jaargang staan de uitgewerkte lezingen die gehouden zijn op het najaarscolloquium van het college van bijzonder hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het thema van vorig jaar was ̔verlangenʼ. De vier bijdragen zijn nogal verschillend van aard. Rick Benjamins leidt het thema in door een aantal momenten in de geschiedenis te benoemen die bepalend zijn voor de manier waarop wij in de christelijke traditie verlangen thematiseren. Vervolgens richt hij zijn aandacht op het verlangen in het postmoderne denken, met name bij de filosofen Kearney en Caputo.

Wouter Slob vraagt zich af waarop een theologie van het verlangen moet zijn gebaseerd. Komt het op uit de Schriften of is het veeleer de geleefde geloofspraktijk die het verlangen wekt? Herman Paul focust in zijn bijdrage op de zintuigelijke ontvankelijkheid. Wie psalmen zingt doet dat niet om uitdrukking te geven aan eigen verlangens, maar in de hoop dat het ̔vreemdeʼ godsverlangen van de psalmdichter ook het zijne/hare gaat worden. Ten slotte vraagt Henk van den Belt zich af waarom het thema verlangen in preken en geschriften van gereformeerde evangelicals zo populair is. Het antwoord ligt volgens hem besloten in de belangrijke rol die het verlangen in de apologetiek speelt.

Dat de uitgewerkte lezingen niet de enige spin-off van het colloquium hoeven te zijn, werd afgelopen jaar duidelijk. Uitgeverij Boekencentrum bracht een boekje op de markt waarin de lezingen van 2013 tezamen met enkele andere artikelen over hetzelfde onderwerp zijn gebundeld: Herman Paul en Wouter Slob (red.), Zelfontplooiing. Een theologische peiling, Zoetermeer 2015. Mogelijk is ook dit nummer van Kerk en Theologie een voorproefje.

Het laatste artikel in dit nummer is van de hand van Tjitze Baarda. Het viel hem op dat de vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling vaak bij een ̔aanspreektermʼ voor de zogenoemde nuloptie hebben gekozen. Dat vraagt uiteraard om een reactie.

Alco Meesters, eindredacteur.

 

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search